Sales & Factory HCM

1870/3g An Phu Dong 3,
An Phu Dong – District 12
HCM – Viet Nam
Phone: +84 (0) 283 719 9588
krux@mekong-nto.com

 

Sales Office Ha Noi

15 Quang Khanh, 
Quang An – Tay Ho
Ha Noi – Viet Nam
Phone: +84 (0) 243 717 0957
krux@mekong-nto.com

Opening Hours

Mon to Fri: 8am – 5pm
Sat & Sun: Closed